Technische storingen: 0318 - 64 67 05

Privacy Statement

Privacy Statement Boele Fire Protection

Inleiding

Boele Fire Protection verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. In dit privacy statement treft u informatie aan over de verwerking van persoonsgegevens door Boele Fire Protection B.V.

Boele Fire Protection hecht waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Boele Fire Protection kwalificeert bij de verwerking van persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij houdt Boele Fire Protection zich aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG.

 De contactgegevens van Boele Fire Protection:

Boele Fire Protection B.V.
Radonstraat 8
6718 WS Ede
info@bfp.nl

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.bfp.nl.

Verwerking van persoonsgegevens

Boele Fire Protection legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent van Boele Fire Protection, reageert op een vacature van Unica of anderszins contact heeft met Boele Fire Protection.

Het kan hierbij gaan om gegevens zoals:

 • Contactgegevens: naam adres, functie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, btw-nummer, mailadres, factuurgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en/of opgegeven interesses.
 • In het kader van communicatie: mail correspondentie en/of brieven.

 De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde. 

Wettelijke grondslag en doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Boele Fire Protection verwerkt op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde;
 • De verwerking geschiedt met uw toestemming.
  Bij verwerking op basis van uw toestemming zal deze afzonderlijk aan u gevraagd worden en kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken.

Boele Fire Protection  verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 • Uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst zoals het inkopen van goederen en/of diensten;
 • Ten behoeve van het voeren van een (betalings-)administratie, verrichten van betalingen;
 • Het onderhouden van contacten en informeren over de diensten van Boele Fire Protection;
 • Interne bedrijfsvoering, doen van betalingen;
 • Toegangscontrole en beveiliging van de kantoorpanden.

Boele Fire Protection  verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten. Informatie hierover treft u aan in ons Privacy Statement Sollicitanten (LINK)

Delen met anderen

Boele Fire Protection verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten behoeve van de dienstverlening kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer een land een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens biedt dan de EER, dan ziet Boele Fire Protection er op toe dat de doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving hieromtrent.  

Hoe lang we gegevens bewaren

Boele Fire Protection zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Waarbij te gelden heeft dat persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd gedurende 7 jaar worden bewaard. 

Beveiliging

Boele Fire Protection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen met info@bfp.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van de AVG heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten, recht op:

 • Informatie of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, en indien dit zo is het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken de verwerking te beperking;
 • Dataportabiliteit;
 • Het herroepen van uw toestemming, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Boele Fire Protection mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Boele Fire Protection van u verzamelt en gebruikt, kunt u Boele Fire Protection vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen naar info@bfp.nl. Unica zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Boele Fire Protection worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van een IP-adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten van Boele Fire Protection te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maakt Boele Fire Protection gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

Boele Fire Protection maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Voor meer details verwijzen we u naar onze cookieverklaring.

Boele Fire Protection en andere websites

Op de website van Boele Fire Protection treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. Boele Fire Protection draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statements van de websites die u bezoekt.

Vragen / klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop Boele Fire Protection omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via info@bfp.nl of per post:

Boele Fire Protection B.V.
Radonstraat 8
6718 WS Ede

Bekijk het dienstenoverzicht

Pompinstallaties

watervoorzieningen

noodstroom aggregraten

brandbeveiligingskleppen

beheer en onderhoud

Afbeelding1

Innovaties

Boele Fire Protection levert, onderhoud en vervangt sprinklerpompen, sprinklertanks en complete prefab watervoorzieningen voor brandveiligheidsinstallaties.

24/7 bereikbaar voor technische storingen

Boele Fire Protection B.V.

Radonstraat 8
6718 WS Ede

Neem contact met ons op

Ontwerp en realisatie door